דלג לתוכן העמוד
תאריך התחלה
תאריך סיום
-

עיריית גבעתיים (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת בעלי עסקים בגבעתיים להציע הצעות לשיתוף פעולה בייזום פעילות ו/או מתן הטבות לאוכלוסיית הצעירים בעיר בתמורה לפרסום עסקם בקרב אוכלוסיית היעד (טווח גילאים משוער 14-35) (להלן: "קהל היעד").

המיזם מיועד להיטיב עם אוכלוסיית הצעירים בעיר בד בבד לקידום העסקים בגבעתיים (להלן: "המיזם").

המיזם  מיועד לכלול פעילות מסוגים שונים הרלוונטית לקל היעד, לרבות, הרצאות, הופעות, הטבות בתחום העסקי וכיוצ"ב. המיזם אינו כולל תמורה כלשהי מצד העירייה למעט גרפיקה ופרסום בית העסק במסגרת פעילות מחלקת הנוער והצעירים בעירייה.

העירייה המבקשת לקבל מידע על מועמדים מתאימים למיזם ולשם כך מזמינה מציעים להגיש לה הצעות, העומדות בקריטריונים הבאים:

  1. בית עסק פועל בעיר גבעתיים.
  2. קהל היעד של בית העסק הינו בתחום הצעירים.
  3. הפעילות המוצעת הינה בעלת גוון חינוכי/ בידורי/ תרבות ופנאי; ובהתאם לקהל היעד.
  4. הפעילות המוצעת תואמת את צרכי קהל היעד.
  5. עלות הפעילות, למעט פרסומה בהתאם לנהלי העירייה- תחול על בית העסק בלבד.
  6. עדיפות למציעים בעלי ניסיון בתחום פעילות בתחום קהל היעד.

מציעים המעוניינים להציע הצעה מפורטת לפעילות/מיזם, רשאים להגיש הצעות במעטפות סגורות למחלקת הצעירים בעיריית גבעתיים במרכז צעירים ההטרקלין, (רח' אריאל שרון 4, גבעתיים). בימים א'-ה', בין השעות 09:00 עד 14:00 (טלפון לברורים: דנה זילברמן-03-9058909 או במייל: DanaZ@givatayim.muni.il ).

אין בהליך פניה לקבלת מידע זה כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית גבעתיים כלפי גורם כלשהו, או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו, לרבות המציע.

הזמנה זו איננה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות כי אם פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFIׂׂ).

אין בהליך זה כדי להגביל את שיקול דעתה המלא והמוחלט של העירייה לגבי התקשרות עתידית שעניינה מסמך זה, והעירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע כל מסמך נוסף רלוונטי להתקשרות ו/או להוכחת התאמתו לתנאיה וכן לפנות, על פי שיקול דעתה, לגופים אחרים או נוספים לקבל הצעות.

העירייה רשאית לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.

העירייה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים כולם או חלקם ככל שתמצא לנכון.

וואטסאפ
אינסטגרם
טלגרם