פרסומת

נפתחה ההרשמה לגני הילדים ולכיתות א' לשנה"ל תשפ"ג

לפרטים ולהרשמה הקליקו כאן

 

דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם

פרוטוקלים ישיבות ועדה 

הגשת בקשה לקבלת תמיכה

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס לבקשת תמיכה ולהגישו לידי הגב' בתאל טובי, מזכירת ועדת תמיכות.
רח' ויצמן 15, גבעתיים
טל' 035722273

טפסים להגשת הבקשה

תבחינים למתן תמיכות 

מכוחו של נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 (להלן - "הנוהל"), מותקנים בזאת תבחינים למתן תמיכות ע"י עיריית גבעתיים במוסדות ציבור שלא למטרת עשיית רווח בתחומי החינוך, התרבות, הספורט, הרווחה והדת

כללי

1. עיריית גבעתיים (להלן: "העירייה") תדון במתן תמיכות מתקציב העירייה למוסדות השונים בהתאם ובכפוף לנוהל ואין במסמך זה כדי לגרוע מהוראות הנוהל אלא להוסיף עליהן בלבד.

2. מתן התמיכה תיעשה על פי נושאי התמיכה והתקציב שייקבע לכל נושא, ככל שייקבע, בשנה הרלוונטית.   

3. התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתיתה לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

4. התמיכה, בין אם ישירה ובין אם עקיפה, תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל.

5. העירייה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על ידי המוסד המבקש תמיכה, ותהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה, כולה או חלקה, להתנותה בתנאים ולקבוע את אופי התמיכה (ישירה או עקיפה), הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6. תמיכה שאושרה תשולם בתשלומים במועדים שייקבעו בהתחשב בהנחיות גזבר העירייה ובאפשרויות המימון שלה.

7. העירייה תהייה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של העירייה.

תנאי סף כלליים

8. תמיכה יכולה להינתן אך ורק ל- "מוסד ציבור" כהגדרתו ב- "נוהל", הפועל שלא למטרת עשיית רווחים, ורק כאשר הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של העירייה, בהתאם לדיני השלטון המקומי, ורק בגין פעולות כאמור.

9. תמיכה יכולה להינתן רק למוסד ציבור הקיים ופועל בתחומה המוניציפאלי של העירייה ובתנאי שהתמיכה תינתן רק לצורך פעילות המתקיימת בתחומה של העירייה (למעט החריג הקבוע בסעיף 5.3 לנוהל).

10. התמיכה, ככל שתינתן, תוגבל לשיעור שלא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת והכל בכפוף לאמור בסעיף 14.5 לנוהל.

11. תמיכה יכולה להינתן למוסד ציבור הפועל בעיר בתחום הנתמך שנה לפחות, זולת אם מנימוקים שיירשמו, תחליט מועצת העירייה כי יש לחרוג מתנאי זה.

12. תמיכה יכול שתאושר רק אם שוכנעו הועדה המקצועית ומועצת העירייה שקיימים, או שיושגו ממקורות אחרים, האמצעים הכספיים הדרושים, יחד עם התמיכה שתוענק, ככל שתוענק, למימוש הפעילות שלשמה ניתנה.

13. מוסד החייב כספים לעירייה לא יזכה לתמיכה אלא אם כן החליטה מועצת העיר אחרת מטעמים שיירשמו.

14. לא תידון בקשתו של מוסד ציבור שהגיש את בקשת התמיכה לאחר המועד האחרון שנקבע לכך באותה שנת תמיכה, אלא אם אישרה ועדת התמיכות את הגשת הבקשה לאחר המועד.

15. תנאי סף מינימאלי לקבלת תמיכה הינו צבירת 150 נקודות.

אופן חלוקת התמיכה

16. חלוקת התמיכה תתבצע על סמך ניקוד בלבד. 

17. ערך הנקודה יקבע על סמך גודל תקציב התמיכה המיועד של העירייה לתחום הרלבנטי.

18. הניקוד יתבצע בהתאם לתבחינים הבאים:

19. עמותות המקבלות תמיכה בשווי שימוש במבנה שימוש אין אפשרות לעשות מתאם בין הניקוד לבין שווי מקום (תמיכה עקיפה) ועל כן התחשבות הועדה בניקוד הינה לצורך התמיכה הישירה (הכספית בלבד).

תבחינים - תמיכה בספורט

תנאי סף

1. התבחינים בתחום הספורט נקבעו על פי "סרגל המדדים" המאפשר לעירייה להעניק תמיכה כספית לאגודות הספורט, על פי אמות מידה המעוגנות בסדר העדיפויות וקדימויות העירוני, על פי סדרי מינהל תקין ועל פי ערכי שוויון בסיסי הניתנים לבקרה ומדידה.

2. "סרגל המדדים" מאפשר חלוקה של המשאבים המוקצים לספורט ההישגי על בסיס העניין של ציבור התושבים בענף, היקפי הפעילות והישגי האגודות.

3. התמיכה לאגודות ספורט תינתן רק לקבוצות המתחרות (בוגרים) במסגרות רשמיות (איגודים והתאחדויות המוכרות ע"י מנהל הספורט) המייצגות את העיר גבעתיים ואשר פועלות בתחומי העיר גבעתיים בלבד.

4. פעילות לקהילה: פעילות בתחום הספורט שבוצעה, בשנה קודמת להגשת הבקשה, כתרומה למען הקהילה.

5. תמיכה עקיפה לאגודות ספורט (שימוש במבנה ו/או במגרש) תחולק על פי משאבי העירייה הזמינים ורק לגופים המתואמים עם העמותה לקידום הספורט.  הגדרת המשאבים הזמינים תוגדר מידי שנה.

6. אגודת ספורט תגיש, לצורך קבלת תמיכה, תכנית עבודה שנתית ורשימה המפרטת את מספר הקבוצות על פי סוגיהן (נוער, בוגרים, נשים) ותרומתן לקהילה, התוכנית תציין את מיקומן של הקבוצות בליגה. בסוף שנת התקציב יוגש דוח ביצוע.

דירוג ענפי ספורט בעיר

7. ענפי הספורט בעיר נקבעו על פי העניין של ציבור התושבים בענף, היקפי הפעילות והישגי האגודות, תוך התחשבות בהחלטות וועדת לוין.

 •  כדורסל
 • כדורגל
 • שאר הענפים
ניקוד בסיסי

8. לכל ענף, נקבע ניקוד בסיסי, על פי סדר העדיפויות, רמת הפעילות ומדרג הליגה שבה נמצאת האגודה. 

ניקוד משלים

9. לכל אגודה (ענף, קטגורית גיל ומין) נקבע ניקוד משלים (מקדם באחוזים מהניקוד הבסיסי) על פי הקריטריונים הבאים:

 • פעילות בקרב אוכלוסייה .
 • היקף הפעילות (דגש על נוער, נערים וילדים) – מבחינת מספר הקבוצות הפעילות בענף.
 • העדפה לפעילות נשים (בפעילות הבוגרים בענפים קבוצתיים).
 • סך התקציב של האגודה.
 • שיעור המקורות החיצוניים (שאינם תמיכת עיריית גבעתיים) מסך תקציב האגודה.
טבלה לניקוד בסיסי לעדיפות בענפי הספורט
דרוג עדיפות הענף 
רמה 1
רמה 2
רמה 3
רמה 4
רמה 5
כדורסל
170
120
70
50
40
כדורגל
160
110
60
40
30
שאר הענפים
100
80
50
30
10
 
 • רמה 1 - השתתפות בליגה/פעילות בדירוג הגבוה בו מתקיימת הפעילות בענף.
 • רמה 2 - השתתפות בליגה/פעילות בדירוג השני בו מתקיימת הפעילות בענף.
 • רמה 3 - השתתפות בליגה/פעילות בדירוג השלישי בו מתקיימת פעילות בענף.
 • רמה 4 - השתתפות בליגה/פעילות בדירוג הרביעי בו מתקיימת הפעילות בענף.
 • רמה 5 - השתתפות בליגה/פעילות בדירוג החמישי ומטה בו מתקיימת הפעילות בענף.

האמור לעיל מתייחס לליגות ופעילות המתקיימות אך ורק על ידי האיגודים הארציים הרשמיים במדינת ישראל.

ניקוד משלים
אמות המידה​ פירוט​​ ​לניקוד הבסיסי​

עידוד להגדלת הפעילות

אגודות בענפים קבוצתיים בעלות קבוצות נוספות  בענף, יקבלו תוספת (כמופיע בטבלה) על כל קבוצה נוספת .​

20%​

עידוד נשים ​

​קבוצות נשים בענפים הקבוצתיים

50%​

עידוד קבוצות ילדים ונוער​ ​קבוצה אחת                           

10%​​​​

2 קבוצות ​25%
3 קבוצות ומעלה​ 50%​​
מספר המשתתפים בפעילות הענפית​ עד 100 משתתפים​​ 10%
​מ- 100 משתתפים עד 200 משתתפים​ 25%​​
​מ - 200 משתתפים עד 300 משתתפים​ 50%​​
מ- ​300 משתתפים עד 450 משתתפים​​​ ​65%
​450 משתתפים עד 600 משתתפים​ ​85%
​​​600 משתתפים​ ​100%
תקציב התאגודה​​ ​עד 100,000 ש"ח​ ​10%
​ בין 100,101 ש"ח ל- 250,000 ש"ח​ 15%​​
בין ​​250,001​ ש"ח ל- 400,000 ש"ח 30%​​
בין 400,001 ש"ח ל- 600,000 ש"ח ​45%
​בין 600,001​ ש"ח ל- 800,000 ש"ח 60%​​
​בין 800,001 ש"ח ל- 1,000,000 ש"ח ​ 75%​​
בין 1,000,001 ש"ח ל-  1,250,000 ש"ח ​100%​
​​​1,250,001 ש"ח ל- 1,500,000 ש"ח 125%​​
​מעל ל- ​ 1,500,000​ ש"ח 150%​​
​שיעור המקורות הכספיים שאינן מעיריית גבעתיים בתקציב באגודה​ ​עד 50%​ 80%​​
​50% עד 75% ​ 90%​​
​מעל 75% ​100%​
 

תבחינים לתמיכה במוסדות רווחה

סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים

1. התמיכה תינתן לגוף הפועל ומסייע לפחות לאחת מאוכלוסיות היעד של שירותי הרווחה בנושאים הבאים

א. קשישים, מוגבלים עם בעיות תפקודיות או תשושי נפש.

ב. נכים: בעלי מוגבלות שכלית , אוטיסטים, נפגעי נפש, נכים פיזית, מוגבלים בניידות או בתפקוד.

ג. אוכלוסיות מעוטות יכולת וחלשות מבחינה כלכלית ומבחינת מיצוי זכויות והתמודדות מול מוסדות השלטון.

ד. משפחות חד-הוריות במצוקה כלכלית, נפשית או חברתית.

ה, משפחות ברוכות ילדים במצוקה כלכלית, נפשית או חברתית.

ו. עולים חדשים.

ז. להט"בים – ייעוץ, טיפול בסוגיות ואתגרים לאורך מעגל החיים.

תנאי סף

2. תנאי הסף לקבלת התמיכה

א. מבקש התמיכה יכול להוכיח פעילות למען לפחות אחת מהאוכלוסיות המפורטות לעיל באופן רציף בשנתיים שקדמו למועד הגשת בקשת התמיכה.

ב. מבקש התמיכה פועל ו/או מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם אגף הרווחה בעיריית גבעתיים ולהיות בפיקוח מקצועי של הגורמים המקצועיים של אגף הרווחה ככל שיוחלט ע"י אגף הרווחה שיש צורך בכך. 

ג, מבקש התמיכה פועל ומתחייב לפעול ללא משוא פנים, ללא אפליה על רקע גזעי, מגזרי או פוליטי.

ד. התמיכה תינתן למוסדות שעמדו בכל התנאים, וזאת מתוך התקציב שיועד לנושא הרלבנטי.

ניקוד על בסיס דוחות
נושא
הערות
נקודות
כמות מקבלי שירות בעיר
נקודה לכל מקבל שרות
 
שעות פעילות יומיות
נקודה לשעת פעילות יומית
 
שירות חד פעמי/ מתמשך
1 חד פעמי 10 מתמשך
 
היקף הפעילות המתבצעת בעיר​ אחוזים​​​​
 

תבחינים בנושא דת

סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים

1. שיעורי תורה/הרצאות/אירועים -  מוסדות ציבור המארגנים "שיעורי תורה" ו/או "הרצאות" ו/או "אירוע בחגים".

לצרכי תבחינים אלה

א. "שעורי תורה" משמע : התכנסות של לפחות עשרה אנשים לצורך לימוד תורני בהנחיה של מגיד שיעור בעל ידע בתחום.

ב. "הרצאה" משמע : התכנסות של לפחות עשרים איש לצורך לימוד תורני בהנחיה של רב מוסמך או בעל הסמכה אקדמית או ידען מובהק בתחום.

ג. "אירוע" משמע: התכנסות המיועדת ללפחות שמונים איש לצורך לימוד תורני שנושאו דתי.

תנאי סף

2. תנאי סף לשיעורי תורה/הרצאות

א. מוסד ציבור המארגן לפחות 8 שיעורי תורה ו/או הרצאות בחודש.

ב. התמיכה תינתן למוסדות שעמדו בכל התנאים, וזאת מתוך התקציב שיועד לנושא הרלוונטי.

ניקוד על בסיס דוחות
נושא
הערות
נקודות
כמות מקבלי שירות בעיר
נקודה לכל מקבל שרות
 
שעות פעילות שבועיות
5 נקודות לשעת פעילות שבועית לכל 10 משתתפים בפעילות.
 
אירוע
25 נקודות לכל אירוע
 
אחוז מקורות מימון עצמיים
3 נקודות לכל אחוז
 
 
 
ניקוד על בסיס חוות דעת מנהל/ת מחלקה/אגף/תחום בעירייה
נושא
הערות
נקודות
שיתוף פעולה עם גורמי העירייה
0-100 נקודות
 
נדרשות השירות
0-100 נקודות
 
תרומה לקהילה
0-100 נקודות
 
 
 

תבחינים בנושא חינוך וקהילה

בחינוך במערכת הפורמלית

סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים

1. מוסדות ציבור התומכים בפעילות הנעשית במערכת החינוך הפורמלי לרבות שירות תומך משלים כגון שעורי עזר, סדנאות לתלמידים, הורים, מורים וכד' וכן הנצחת נופלים - שמטרתם הסופית תואמת את היעדים העירוניים.

נושא
הערות
נקודות
כמות מקבלי שירות בעיר
נקודה לכל מקבל שרות
 
שעות פעילות שבועיות
5 נקודות לשעת פעילות שבועית
 
אחוז מקורות מימון עצמיים
3 נקודות לכל אחוז
 
 
ניקוד על בסיס חוות דעת מנהל/ת מחלקה/אגף בעירייה
נושא
הערות
נקודות
שיתוף פעולה עם גורמי העירייה
0-100 נקודות
 
נדרשות השירות
0-100 נקודות
 
תרומה לקהילה
0-300 נקודות
 
 
תנועות נוער ומערכת חינוך בלתי פורמלית

סוגי הפעילות/הנושאים הנתמכים

1. מוסדות ציבור התומכים בפעילות הנעשית במערכת החינוך הבלתי פורמלי ו/או משלימים אותה בפעילות נוספת כגון הפעלת חוגים, סדנאות, מרכזי למידה, מיזמים לנוער בסיכון, הנצחת נופלים, להקות מחול, מעונות יום, צהרונים ועוד, שמטרתם תואמת את היעדים העירוניים.

2. פעילות שוטפת של תנועות נוער , של חניכים, מדריכים וסניפים.

3. מפעלי קיץ ומפעלים מרכזיים של תנועות נוער.

4. הכשרה, השתלמויות של מדריכים. הכשרה, השתלמויות של מדריכים.

5. מרכזי פעילות.מרכזי פעילות.

תנאי סף

6. מספר החניכים בתנועת הנוער לא יפחת מ- 50.

7. תנועת הנוער תגיש תכנית עבודה מפורטת לכספי התמיכה המבוקשת. .

8. התמיכה תינתן למוסדות שעמדו בכל התנאים, וזאת מתוך התקציב שיועד לנושא הרלבנטי. 

ניקוד על בסיס דוחות
נושא
הערות
נקודות
כמות מקבלי שירות בעיר
2 נקודות לכל מקבל שרות
 
שעות פעילות שבועיות על פי תכנית מאושרת של תנועת הנוער
5 נקודות לשעת פעילות שבועית
 
אחוז מקורות מימון עצמיים
3 נקודות לכל אחוז
 
 
ניקוד על בסיס חוות דעת מנהל/ת מחלקה/אגף בעירייה
נושא
הערות
נקודות
שיתוף פעולה עם גורמי העירייה
0-100 נקודות
 
נדרשות השירות
0-100 נקודות
 
פעילות קהילתית
0-200 נקודות
 
תחזוקה פיסית של מבנה
0-100 נקודות (תתבצע בדיקה תלת שנתית)
 
 
 

תבחינים בנושא תרבות אומנות וקהילה

כללי

1. במסלול התמיכות ידונו תמיכות במוסדות, אשר עיקר עיסוקם באמנות מקצועית וטיפול בקהילה. סך כל תקציב התמיכה בגין פעילות שוטפת, וכן סכום התמיכה בכל תחום יקבעו מראש ובנפרד, על בסיס הניסיון המתמשך והמצטבר בעירייה, אשר יצר את האיזונים הנדרשים לקיום מארג הפעילות בעיר. בכל תחום, יתוקצב כל מוסד מתוך התקציב המתייחס לתחום

תנאי סף

2. כתובתו הרשומה של המוסד, לפי מסמכי ההתאגדות הרשמיים של המוסד, היא בגבעתיים, ועיקר פעילותו בתחומי העיר. זאת, לפי היקף הפעילות בפועל ולפי היקף ההוצאות הכספיות עבור הפעילות בגבעתיים.

3. תמיכה בתחום האומנות תינתן למוסדות אשר עיקר עיסוקן באחד מתחומי האמנויות המקצועיות הבאות: התיאטרון, המוסיקה, האמנות הפלסטית, החזותית והבין-תחומית, המחול, האופרה, הקולנוע, הספרות והשירה וכן תחרויות ופסטיבלים.

4. מוסדות ציבור התומכים בפעילות הנעשית בקהילה כגון הפעלת חוגים, סדנאות, מרכזי למידה, מיזמים לנוער בסיכון, הנצחת נופלים, להקות מחול, מעונות יום, צהרונים ועוד, שמטרתם תואמת את היעדים העירוניים. מוסדות ציבור התומכים בפעילות הנעשית בקהילה כגון הפעלת חוגים, סדנאות, מרכזי למידה, מיזמים לנוער בסיכון, הנצחת נופלים, להקות מחול, מעונות יום, צהרונים ועוד, שמטרתם תואמת את היעדים העירוניים.

ניקוד על בסיס דוחות
נושא
הערות
נקודות
כמות מקבלי שירות בעיר
נקודה לכל מקבל שרות
 
שעות פעילות שבועיות
5 נקודות לשעת פעילות שבועית
 
אחוז מקורות מימון עצמיים
3 נקודות לכל אחוז
 
 
ניקוד על בסיס חוות דעת מנהל/ת תחום/מחלקה/אגף בעירייה
נושא
הערות
נקודות
שיתוף פעולה עם גורמי העירייה
0-100 נקודות
 
נדרשות השירות
0-100 נקודות
 
תרומה לקהילה
0-100 נקודות