דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
01/01/2021
תאריך סיום
09/02/2021

קול קורא לקבלת הצעות מחיר לאספקת שירות אחזקה ותמיכה לתוכנת TBY
תוכנה לניהול בטיחות במבנים ציבוריים ומוסדות חינוך

כללי :

 1. עיריית גבעתיים הינה המחזיקה ו/או המפעילה במבני ציבור שונים (כ-100 מוסדות חינוך בפילוח של 15 בתי ספר, 85 גני ילדים, ועוד 3 מבני תנועות נוער ומתקניים קהילתיים) (להלן: "המבנים").
 2. ניהול הבטיחות במבנים הנ"ל מתבצע כיום באמצעות תוכנת TBY (להלן: "התוכנה").
 3. לשם ניהול הבטיחות במבנים באמצעות התוכנה העירייה זקוקה לרכישת שירותי אחזקה ותמיכה לתוכנת TBY.
 4. גופים בעלי ידע ומומחיות מתאימים למתן השירותים הנ"ל מוזמנים בזה להשתתף בהליך ולהגיש הצעת מחיר לשירותי תמיכה ואחזקה.
 5. יש להגיש את המענה ו/או ההצעה בטופס המצ"ב למסמך זה כנספח א', לתיבת ההצעות במחלקת רכש ברח׳ המעיין 38 גבעתיים, עד ליום 9.2.2021 בשעה 12:00.
 6. החומר יוגש במעטפות סגורות עליהן ייכתב: "הצעת מחיר לאחזקת מערכת בטיחות מבני ציבור".
 7. לשאלות והבהרות ניתן לפנות בכתב לח"מ בדוא"ל: shlomil@givatayim.muni.il

אפיון כללי של המוצר הנדרש:

תנאי סף:
 1. המשתתף נותן שירותי אחזקה ותמיכה לתוכנה בשתי רשויות מקומיות לפחות למשך שנתיים החל משנת 2017. (נא לפרט את שם הרשות, שנות השירות ושם איש קשר ברשות).
 2. למשתתף אישור מחברת TBY לתמוך בתוכנה ולבצע עדכונים והתאמות על פי דרישה. 
דרישות כלליות של השירות :
 1. אחזקה טכנית ושמירה על רציפות תפקודית של התוכנה, לרבות מתן תמיכה שוטפת, טיפול בתקלות, שדרוגי תוכנה מעת לעת, התאמה לצרכי המזמין וכל פעולה נדרשת לשם שימוש המזמין בתוכנה.
 2. ביצוע התאמות ושדרוגים הנדרשים על פי הצורך מעת לעת.
 3. הדרכה על תפעול התוכנה למשתמשים על פי הצורך.
מסמכים שיש לצרף להצעה:
 • המשתתף יעביר רשימת מוסדות/לקוחות, שמקבלים שירותי תמיכה למערכת בטיחות בצרוף שם איש קשר.
 • אישור חברת TBY  למתן תמיכה בתוכנה.

העירייה רשאית לאמת את הרשימה שתוצג ע״י המבקש עם המוסדות / לקוחות שפורטו על ידו .

הצעת המציע:

על ההצעה להתייחס למחיר שנתי (לא כולל מע"מ) לכלל המערכות המותקנות בעירייה כמצוין  לעיל. ההצעה תכלול את כלל הסכום הסופי שישולם למציע כולל ביטוח, אחסון בשרתים, אחסון בענן. לא ישולם למציע כל תשלום נוסף מעבר לסכום הנקוב בהצעתו.

 תנאים נלווים :

ההצעות יוגשו בטופס "הצעת משתתף לאספקת שירות תמיכה במערכת בטיחות" שבאתר העירייה.

אין בהליך פניה לקבלת מידע זה כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית גבעתיים כלפי גורם כלשהו, או לחייב את העירייה להתקשר עם גורם כלשהו, לרבות המציע.

אין בהליך זה כדי להגביל את שיקול דעתה המלא והמוחלט של העירייה לגבי התקשרות עתידית שעניינה מסמך זה, העירייה אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר והינה רשאית לדרוש מהמציע כל מסמך נוסף רלוונטי להתקשרות ו/או להוכחת התאמתו לתנאיה וכן לפנות, על פי שיקול דעתה, לגופים אחרים או נוספים לקבל הצעות.

העירייה רשאית לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה. העירייה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים כולם או חלקם ככל שתמצא לנכון.

מובהר כי תנאי להתקשרות עם המציע הינה חתימתו על הסכם לשנה עם אופציה להארכה ל-4 תקופות נוספות של שנה כל אחת, בנוסח המקובל על עיריית גבעתיים.                                                

TBY-נספח-א​