דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
01/01/2021
תאריך סיום
09/02/2021

הנדון: קול קורא לקבלת הצעות מחיר למתן שירות אחזקה ותמיכה למערכת רע"ד במוס"ח.

כללי : 

 1. בעיריית גבעתיים  (להלן "העירייה") קיימות 15 מערכות התראה לרעידת אדמה מסוג EQ-18I (להלן: "המערכת").
 2. לשם ניהול, הפעלת ותחזוקת המערכת העירייה זקוקה לרכישת שירותי אחזקה ותמיכה.
 3. גופים בעלי ידע ומומחיות מתאימים למתן השירותים הנ"ל מוזמנים בזה להשתתף בהליך ולהגיש הצעת מחיר לשירותי תמיכה ואחזקה.
 4. יש להגיש את המענה בתיבת ההצעות במחלקת רכש ברח׳ המעיין 38 גבעתיים, עד ליום 9.2.2021 בשעה 12:00 בצהריים.
 5. החומר יוגש במעטפות סגורות עליהן ייכתב: "הצעת מחיר לאחזקה ותמיכה במערכת רע"ד במוס"ח EQ-18I".
 6. לשאלות והבהרות ניתן לפנות בכתב לח"מ בדוא"ל: shlomil@givatayim.muni.il.

אפיון כללי של המוצר הנדרש:

תנאי סף :
 1. המציע הינו בעל אישור לתחזוקת מערכות רע"ד מחברת EQI..
 2. למציע שתי שנות ניסיון באחזקת מכשירי רע"ד ועבודה עם שני מוסדות ציבור במהלך השנתיים האחרונות.
 דרישות כלליות של השירות :
 1. אחזקה טכנית ושמירה על רציפות תפקודית של המערכות במצב תקין באופן קבוע כולל החלפת חלקים וחלפים תקולים מעת לעת לפי הצורך.
 2. על מוצרי המשתתף לעמוד בדרישות הגופים הרגולטורים ו/או המנחים לתחום התמודדות עם רעידות אדמה, לפי דרישת העירייה.
 3. השירות יכלול תמיכה שוטפת, טיפול בתקלות ומענה עד 24 שעות ממועד קבלת הודעה על התקלה, אחריות לתקינות ופעילות המערכת למשך תקופת ההתקשרות, וכל פעולה נדרשת לשם שימוש המזמין במערכת.
 4. בדיקת טכנאי בשטח לכל מכשיר המותקן בעירייה בתדירות של אחת לשנה, כולל בדיקת תקינות, תקשורת, חיבור חשמל וחיבור כריזה.
 5. הנפקת אישור תקינות פרטני למערכת לכל מוסד בנפרד.
 6. החלפת סוללות למערכות הרע"ד, על פי צורך. 
מסמכים שיש לצרף להצעה:
 • המשתתף יעביר רשימת מוסדות/לקוחות, שמקבלים שירותי אחזקה למערכות הרע"ד בצרוף שם איש קשר.
 • המשתתף יציג אישור בתוקף מחברת  .EQI

העירייה רשאית לאמת את הרשימה שתוצג ע״י המבקש עם המוסדות / לקוחות שפורטו על ידו וכן לדרוש מסמכים נוספים בקשר עם עמידת המערכת בכל תקן ו/או דרישה חוקית.

הצעת המציע:

ההצעה תכלול שירותי התקנה ותחזוקה שנתיים (לא כולל מע"מ) לכלל המערכת המותקנות בעירייה כמצוין  לעיל. ההצעה תכלול את כלל הסכום הסופי שישולם למציע כולל ביטוח, חלקי חילוף, סוללות, תחזוקה, ולא תשולם למציע כל תמורה נוספת מעבר לנקוב בהצעתו.

תנאים נלווים :

ההצעות יוגשו בטופס "הצעת משתתף לאספקת שירות תמיכה במערכת בטיחות" שבאתר העירייה.

אין בהליך פניה לקבלת מידע זה כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית גבעתיים כלפי גורם כלשהו, או לחייב את העירייה להתקשר עם גורם כלשהו, לרבות המציע.

הזמנה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות כי אם פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFIׂׂ).

אין בהליך זה כדי להגביל את שיקול דעתה המלא והמוחלט של העירייה לגבי התקשרות עתידית שעניינה מסמך זה, העירייה אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר והינה רשאית לדרוש מהמציע כל מסמך נוסף רלוונטי להתקשרות ו/או להוכחת התאמתו לתנאיה וכן לפנות, על פי שיקול דעתה, לגופים אחרים או נוספים לקבל הצעות.

העירייה רשאית לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה. העירייה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים כולם או חלקם ככל שתמצא לנכון.

מובהר כי תנאי להתקשרות עם המציע הינה חתימתו על הסכם לשנה עם אופציה להארכה ל-4 תקופות נוספות של שנה כל אחת, בנוסח המקובל על עיריית גבעתיים.                                                                                                                    

הצעת משתתף לאספקת שירות אחזקה ותמיכה למערכת רעידת אדמה במוסדות חינוך​