דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
01/05/2022
תאריך סיום
16/06/2022

עיריית גבעתיים (להלן: ״העירייה״), מזמינה בזאת הצעות מחיר לשירותי רישוי הצללות במוסדות ציבור 
ובשטחי ציבור בתחום העיר גבעתיים, הכול בהתאם למפורט במסמכי מכרז פומבי (להלן: "העבודות" 
ו״המכרז״ בהתאמה).

את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא עלות מאתר האינטרנט של העירייה. בכתובת: www.givatayim.muni.il.

על משתתף במכרז לעקוב אחר הבהרות ושינויים למכרז זה, אם יהיו, ככל שיהיו, באתר 
האינטרנט העירוני. העירייה לא תעדכן משתתף במכרז בכח או בפועל על שינויים והבהרות 
אם ניתנו, אלא בדרך האמורה. משנערכו השינויים וניתנו ההבהרות – על אלו להיות מצורפים 
חתומים כנספח להצעת המציע. אי צירוף כאמור עלול לגרור את פסילתה של הצעת המשתתף 
או המציע.

לבירורים בנושא מסמכי המכרז והגשתם בלבד, ניתן לפנות למזכירת ועדת המכרזים, גב' נילי 
רחמים: מספר טלפון נייד: 050-4833595.

את ההצעות על כל נספחיהן יש להגיש כשהם מהודקים יחד - מלאים וחתומים בידי 
המציע, בהתאם לדרישות המכרז - ו למסור ידנית במסירה אישית )בשני עותקים – מקור 
והעתק) במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי 
אחרים ביום חמישי 16.6.2022 לא יאוחר מהשעה 12:00 ,אצל הגב' נילי רחמים, 
במשרדי העירייה, אגף שפ"ע, רח׳ המעלות 17 (פינת שינקין 92) גבעתיים.  

הצעות להליך זה יכולות להיות מוגשות על ידי יחיד או תאגיד, ובלבד שבכל הנוגע למציע שהוא 
תאגיד – יצרף אישור על התאגדותו, אישור כי מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו את היכולות 
לעמוד בתנאי המכרז, ולהמציא ערבות (ביצוע) בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו 
בהתאם להצעתו על סך 20,000 ₪ בתוקף עד ליום 15.9.2022.

שאלות הבהרה ניתן להפנות עד ליום 23.05.2022 בשעה 12:00 ,אל מנהל מחלקת גנים ונוף מר רענן שמעיה 
מייל בכתובת: Ganim@Givatayim.muni.il

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. 

הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון