מטרה

נוהל זה קובע הנחיות כלליות בנוגע להגשת בקשה לרשיון לניהול עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים ונספחים נלווים כנדרש בחוק (להלן: "הבקשה לרשיון").

יעוד הנוהל

נוהל זה מיועד למהנדסים, אדריכלים ומתכננים אשר מגישים בקשה לרשיון עבור בעלי עסקים שמנהלים עסקים טעוני רישוי.

עליונות החוק

בכל מקרה של חוסר, הבדל או שוני בין נוהל זה לבין נוסח החוק התקנות הצווים או ההוראות הכלליות שנקבעו על פי חוק, יקבעו הנוסחים המקוריים של החוק התקנות הצווים וההוראות הכלליות, ויהיו עליונים ביחס לנוהל זה ונספחיו.

חזקת בקיאות בחוק

חזקה על מהנדס, אדריכל ומתכנן שמגיש בקשה לרשיון לעסק או היתר לפי חוקי עזר לגבעתיים, שהוא בקיא בחקיקה לפרטיו, בתקנות בצווים בהוראות ובנהלים הרלוונטיים.

הבקשה והנספחים

  • הבקשה לרשיון עסק כוללת עפ"י חוק את המסמכים והפרטים הבאים
  • תכניות רשיון עסק. (מצורפות הנחיות המיועדות למהנדס, אדריכל ומתכנן).
  • חוזה: דף ראשון הכולל את פרטי הצדדים ודף אחרון בו מופיעות חתימתם.
  • יפוי כח מאת היוע"מש/ מנכ"ל/ בעל העסק, בו מתמנה מגיש הבקשה לרשיון .
  • על מגיש הבקשה ללוות את תהליך הרישוי עד לקבלת הרישיון.
  • חברה בע"מ: תעודת רשם החברות בצרוף פרוטוקול מינוי מנכ"ל החברה ופרטיו האישיים.
  • יצורפו מסמכים ופרטים נוספים בהתאם לצורך, כמו פרשה טכנית לבתי אוכל, חוות דעת מקצועית.
  • תשלום אגרה.

הגשת הבקשה ונספחיו

הבקשה והנספחים יוגשו כחטיבה אחת למחלקת רישוי עסקים בשעות הקבלה.חתימת בעל העסק או מיופה הכח מטעמו ותשלום אגרה בגובה הקבוע בחוק, יבוצעו במעמד הגשת הבקשה והנספחים כחטיבה אחת. בקשת הרשיון ופרטי המבקש יוקלדו למערכת האוטומציה במזכירות המחלקה.