תכנית המתאר לגבעת רמב"ם מקודמת על ידי עיריית גבעתיים ומנהל התכנון במשרד האוצר. כחלק מתהליך רחב לניהול ההתחדשות העירונית וההיערכות לעתיד גבעתיים כולה, המובל על ידי תכנית מתאר לעיר לשנת היעד 2040, נבחרו מספר שכונות – ובהן גבעת רמב"ם – לתכנון מפורט, הכולל התייעצות עם התושבים והיערכות מבחינה אדריכלית, תחבורתית, חברתית וכלכלית.
המטרה העיקרית של תכנית המתאר השכונתית במקרה זה היא לבחון כיצד מאזנים בין התחדשות עירונית, הכוללת אפשרות לתוספת יחידות דיור ותושבים, ובין הצרכים החברתיים, הסביבתיים והכלכליים של תושבי השכונה הקיימים ואלה אשר צפויים להצטרף. במהלך התהליך צוות התכנון בוחן שאלות כגון: כיצד נערכים לביקוש למוסדות חינוך ורווחה ולתשתיות תחבורה? כיצד נכון לווסת עליה לגובה בבנייה בשכונה? איך משפרים את ההיצע הקיים של שטחים פתוחים ושירותים עירוניים? איך משמרים מרחבים שמשמעותיים לתושבים מבחינה היסטורית או תרבותית? איך מאפשרים לאוכלוסייה מגוונת ובעלת צרכים ורצונות שונים להתגורר בעיר?
בסיום התהליך, תכנית המתאר תכלול הוראות כתובות ומפות, ותהיה בעלת מעמד חוקי מחייב. היא תתווה את אופק התכנון ואישור התכניות על ידי תרגום החזון השכונתי – המעוצב בין היתר על ידי רצונות ועמדות התושבים – לתכנית מעשית.
לצפיה במסמכי התכנית אשר הומלצה להפקדה על ידי הועדה המקומית בתאריך 15.05.2019 לחצו כאן

שיתוף ציבור

שיתוף הציבור בפיתוח התכנית לגבעת רמב"ם נובע מהתפישה כי ראוי שתהליך תכנון בחברה דמוקרטית ישקף את עמדותיהם ותפישותיהם של התושבים כלפי סביבת המגורים שלהם, ויזמין אזרחים להשפיע על החלטות הנוגעות לחברה בכלל ולסביבה בה הם חיים בפרט. בנוסף, הוא נשען על ההבנה המקצועית כי התייעצות עם התושבים משפרת את התכנון על ידי הבנה טובה יותר של התנאים הקיימים והלכי הרוח הרווחים בקרב הציבור, אשר קובעים את האפשרות ליישומו.
על מנת לקבל תמונה מייצגת ככל האפשר, תהליך השיתוף פונה לסוגים שונים של תושבים ובהם בעלי דירות ושוכרים, חדשים וותיקים, נשים וגברים, ושואף לחלץ תובנות המייצגות בעלי עניין שונים בעתיד השכונה.

מטרות שיתוף הציבור בגבעת רמב"ם

  • ניהול תהליך התכנון בצורה שקופה ונגישה לתושבי השכונה.
  • העלאת נושאים משמעותיים עבור תושבי העיר ונציגיהם בפני צוות התכנון.
  • בירור עמדות התושבים ביחס לחלופות השונות של התחדשות מבני המגורים. 

יעדים

  • מתן הזדמנות לציבור ולבעלי עניין לקחת חלק ולהשפיע על סביבת החיים ועל אופייה ועתידה של העיר.
  • יצירת מסגרת המבטיחה שקיפות בתהליך התכנון, אשר תאפשר ביטוי למגוון קולות, דעות ואינטרסים ותקדם הידברות והחלפת דעות בין הגורמים השונים, השותפים לתהליך.
  • מיקוד הדיון הציבורי לתובנות אשר ניתן לתרגם למדיניות תכנון ישימה.
  • איתור סוגיות ונקודות קונפליקט אפשריות, הדורשות ליבון ודיון מעמיק עם בעלי עניין שונים, לאורך תהליך התכנון. זאת לצורך מציאת המענה המיטבי ולצמצום התנגדויות אפשריות.

תוצרי התהליך

  • מסמך מרכז המציג את העמדות, השאיפות, הצרכים והרצונות של בעלי העניין השונים, לגבי האופי והאופן בו הם רואים את העיר, על שכונותיה והמרחב הציבורי, הפיזי, הכלכלי, והחברתי שבה
  • המלצות להטמעה בתכנון, בכל אחד מהנושאים בו יעסוק התהליך.

השיתוף בתכנית לגבעת רמב"ם נעשה במספר כלים. לצד התייעצות עם נבחרי הציבור בעירייה, נערכו מפגשים אישיים עם קבוצות מיקוד (לחצו לעיון בתיעוד המפגשים: כנס כללי, הורים וגיל שלישי), והופץ סקר אינטרנטי עליו ענו כ-120 תושבים (לחצו לתוצאות הסקר). תוצאות התהליך הוטמעו בסקר המצב הקיים החברתי (לחצו לדו"ח ולמצגת) אשר הוכן עבור גבעת רמב"ם ומתורגמות לפתרונות מעשיים אשר ישולבו בתוצרי התכנון (לחצו לסקר המצב הקיים של צוות התכנון).

אנחנו ממליצים להתעדכן באתר על התפתחות התהליך.

ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני: shituframbam@gmail.com

קבצים להורדה: