שיטות ההוראה, החינוך והטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך המיוחד/הרגיל, מבוססות על עבודה פרטנית וקבוצתית ועל תוכנית חינוכית טיפולית המותאמת ליכולתו של כל תלמיד ולמגבלותיו.

בחלק מהמסגרות האמורות, יש צורך לתגבר את הצוות החינוכי-מקצועי של המוסד בסייעות,

כדי לבצע מכלול המשימות הנדרשות בהן. הסייעת היא חלק בלתי נפרד מצוות המוסד החינוכי שהיא מועסקת בו .

קיימת הבחנה בין מתכונות ההקצאה של שעות הסייעות:

סייעות כיתתיות

שעות סיוע המוקצות אוטומטית למסגרות החינוך המיוחד.

סייעות תגבור

שעות תגבור של סיוע המוקצות לכיתות חינוך, לאחר פנייה מסודרת ועל פי שיקול הדעת של מפקח החינוך המיוחד על המוסד שבו התלמיד לומד. שעות אלה מוקצות מתוך המכסה המחוזית.

סייעות צמודות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

שעות סיוע המוקצות כסיוע לתלמידים בודדים, המשתלבים במסגרת חינוך רגילה לאחר קבלת זכאות לתמיכה מסוג סייעת בוועדת אפיון וזכאות.

סייעות רפואיות

הורים המבקשים סייעת רפואית צמודה לילדים הזקוקים להשגחה צמודה, במוסדות החינוך (בחינוך הרגיל בלבד), מתבקשים להמציא מסמך רפואי מרופא מומחה (תוקף המסמך לא יעלה על 6 חודשים) המתאים לקריטריונים למתן זכאות כמפורט בחוזר מנכ"ל.

חוזר מנכ"ל סייעות רפואיות בחינוך הרגיל

כל הסייעות הינן עובדות הרשות ומועסקות על פי הסכמי השלטון המקומי.

סוגי סייעות, חוזרי מנכ"ל שאלות ותשובות