ועדת זכאות ואפיון

חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018​ קובע כי להורים ישנה זכות בבחירת סוג המסגרת שבה ילמד ילדם: כיתה רגילה, כיתת חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל או מוסד חינוך מיוחד. זאת, בסייג אחד: במידה וקיים חשש ממשי כי התלמיד מסכן את שלומו או את שלומם של אחרים, הוועדה רשאית להחליט על השמתו במסגרת חינוכית המתאימה לו.

ועדת הזכאות והאפיון היא ועדה מתוקף חוק. היא קובעת את זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים, את רמת התפקוד שלו ואת היקף סל השירותים לשלוש שנים או עד למעבר בין שלבי הגיל. הוועדה תתכנס ברשות המקומית שבה התלמיד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו.

במקרה של הורים פרודים או גרושים, יש לנהוג על פי חוזר מנכ"ל "הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים"  (סעיף 8-2.3)

טפסים לשימוש הורים

סמכויות הו​ו​ע​​​​​דה:

 • לקבוע את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד המופנה לדיון בוועדה.

 • לקבוע את זכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוך בשל מוגבלות אחת או יותר מהמוגבלויות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק, המשפיעה על תפקודו, בכלל זה זכאות להסעה ולליווי (פירוט וקריטריונים להחלטה יימסרו במסמך ייעודי).
 • לקבוע את היקף סל השירותים של תלמיד הלומד בחינוך הרגיל שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים בהתאם לצרכיו.

מי יכול להפנות בקשה לד​​יון בוועדת זכאות ואפיון

 • הורי התלמיד או התלמיד עצמו.
 • צוות רב מקצועי.
 • נציג רשות חינוך מקומית.
 • ארגון ציבורי שהוסמך לעניין זה ע"י שר החינוך.
 • נציג שירותי הרווחה שהוסמך לעניין זה על ידי שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.

עבודת ה​וועדה

 • הפניית תלמידים לדיון בוועדת הזכאות והאפיון תיעשה לא יאוחר מ-31 במרס מדי שנה.
 • הוועדה תסיים את דיוניה עד 15 במאי באותה שנת לימודים.
 • דיונים בעניינם של תלמידים הלומדים בגני ילדים או דיונים בעניינם של תלמידים העולים לכיתה א' יתקיימו עד 31 במאי מדי שנה.
 • במקרים חריגים ניתן לקיים דיון לאחר המועד הקבוע, באישור מנהל המחוז ובהיוועצות עם היו"ר המחוזי.
 • הזימון לישיבות ועדת זכאות ואפיון ייעשה תוך פרק זמן סביר ולא פחות מ-16 יום לפני מועד הישיבה.
 • בקשות מעביר ושינוי זכאות יוגשו עד לתאריך ה-15 ביוני מדי שנה.

מסמכים שהו​​רים מתבקשים להציג בפני הוועדה 

 • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד. 
 • סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד, לרבות תלמידים החוזרים מאשפוז בבית חולים.
 • מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של התלמיד (כמפורט בנספח 2 – גורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף תיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד, תוספת ראשונה).
 • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון.
 • שאלון הורים (נספח 4)
 • שאלון לתלמיד.
 • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.
 • ​ההורים רשאים לצרף מסמכים נוספים.
הוועדה תמסור להורים, בכתב ולא יאוחר מ-14 ימים לפני הדיון בוועדה, כל מסמך הנמצא בידיה ועשוי לשמש אותה לשם דיוניה או קבלת החלטתה.

סל אישי 

סל אישי (שעות הוראה שבועיות, תמיכות מסוג הוראה, טיפול או סיוע) יינתן לתלמיד אשר הוריו בחרו כי ילמד בחינוך רגיל בהתאם לתוספת השנייה לתיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, 2018.

תקציבו של התלמיד הוא אישי, אך יכול להינתן בתמיכה קבוצתית על פי צרכיו בהתאם להחלטת הצוות הרב-מקצועי ובשיתוף ההורים.

במידה והתלמיד יקבל תמיכה בקבוצה של תלמידים הזכאים אף הם לשירותי חינוך מיוחדים, ינוצל מתקציבו האישי רק החלק היחסי שלו בקבוצה.

ועדת השגה (ערר על החלטת ועדת זכאות ואפיון)

ועדת ההשגה מתקיימת בראשותו של מנהל המחוז במשרד החינוך. ועדת ההשגה המחוזית תזומן על פי בקשת ההורים במקרים אלו: 

 • התקיימה לכאורה פגיעה פרוצדוראלית בזכויות התלמיד ו/או בזכויות ההורים.
 • במקרים שלהורים לא ניתנת הזכות לבחור את סוג מוסד החינוך, ומתקבלת החלטה בניגוד לעמדתם.
 • במקרים שלא אושרה לתלמיד זכאות לשירותי חינוך מיוחדים לרבות שירותי הסעה וליווי.
 • במקרים בהם ההורים מעוניינים להשיג על רמת התפקוד שנקבעה בוועדה.

במכתב  ההשגה יפורטו הסיבות בצירוף כל מסמך היכול לשפוך אור על הבקשה. ההורים יוזמנו לוועדה ויוכלו להזמין נציגים נוספים מטעמם.

ועדת ההשגה מוסמכת לקבל החלטה על פי אחת מהאפשרויות הבאות:

 • קבלת ההשגה ושינוי החלטת ועדת הזכאות והאפיון, כולל רמת התפקוד שנקבעה בוועדה וכולל אפיון המוגבלות ואפיון המוגבלות לשיבוץ.
 • החזרה לדיון נוסף לוועדת הזכאות והאפיון, עם הנחיות או בלעדיהן.
 • דחיית ההשגה ונימוק ההחלטה (השארת ההחלטה של ועדת הזכאות והאפיון על כנה). החלטת ועדת ההשגה היא סופית במסגרת מערכת החינוך.

ההורים רשאים להגיש בקשה חדשה לזכאות לשירותי חינוך מיוחדים בשנת הלימודים העוקבת לאחר מימוש החלטת ועדת זכאות ואפיון.  ​​

הגשת בקש​​ה לוועדת השגה מחוזית

בקשות לוועדת השגה מחוזית (ערר על החלטת ועדת הזכאות והאפיון) ניתן להגיש עד 21 ימים מיום קבלת החלטת ועדת הזכאות והאפיון.

את הבקשה יש לשלוח למשרד החינוך בכתובת: רחוב השלושה 2 תל אביב, מיקוד 6706054 טלפון: 03-6896565 | פקס: 03-6896689​

ועדות חריגים

כל בקשה שתוגש לאחר ה-31 במרץ ועומדת בקריטריון של ועדה חריגה, תידון בוועדות חריגים החל מ-15 במאי כל שנה.

הקריטריונים להגשת בקשת חריגים:

 • יציאה מאשפוז. 
 • עולה חדש / תושב חוזר. 
 • אחרי תאונה/טראומה. 
 • למיד במצב חירום עפ"י חוות דעת עובדת סוציאלית או פקידת סעד.
 • לקות מורכבת בתפקוד חריג במיוחד.
הבקשות מוגשות ישירות למשרד החינוך באמצעות הקישור הבא: לחצו כאן 
(שימו לב: עבור תלמידים במגזר החרדי, יש להגיש דרך המפקחת של המסגרת החינוכית).

יישום חוק חינוך מיוחד

לצפייה בחוזר מנכ"ל, משרד החינוך - לחצו כאן