מידע כללי

ועדת ההשמה בגבעתיים מתכנסת לרוב במחלקת החינוך שלנו.

ועדה זו קובעת על פי חוות דעת של גורמים מקצועיים את זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחד ואת המסגרת המתאימה לו במערכת החינוך.

בוועדה נלקחים בחשבון גם עמדת הילד והוריו.

 

לפני ועדת ההשמה עומדות האפשרויות האלה:

 • החלטה על השמת התלמיד במסגרת חינוך רגיל (גן רגיל, כיתה רגילה בבית ספר רגיל) והפניית עניינו לדיון בוועדת שילוב מוסדית כדי לבחון את זכאותו לתמיכה מתכנית השילוב.
 • החלטה על זכאותו של התלמיד לחינוך מיוחד והשמתו במוסד לחינוך מיוחד (גן לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר רגיל, בית ספר לחינוך מיוחד).
 • לעתים עולה קושי להחליט באיזו אפשרות לבחור לאור ההערכות המקצועיות הנמצאות לפני הוועדה. במצב זה הוועדה מקבלת החלטת ביניים זמנית ודוחה את מועד הדיון עד לקבלת כל המידע והמסמכים הנדרשים.

יש לציין שוועדת ההשמה קובעת זכאות עקרונית לחינוך מיוחד - כן או לא - ואינה נכנסת לשיקולי שיבוץ שהם בסמכותה של הרשות המקומית בלבד לפי תקנות הרישום.
ועדת ההשמה היא הגוף היחיד המוסמך להחליט על השמתו של תלמיד במסגרת לחינוך מיוחד, למעט תלמידים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד בבתי חולים המאושפזים על פי הוראת רופא ללא החלטה של ועדת השמה ואשר לגביהם חלות הוראות חוק חינוך חינם לתלמידים חולים.
חשוב להבהיר כי הורים לתלמידים בעלי לקויות מורכבות יכולים לקבל זכאות לחינוך מיוחד בהליך
מקוצר ולרשום את ילדם במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה זאת על פי תקנות חינוך מיוחד .

 

תהליך הפנייה לוועדת השמה

ההפניה של תלמיד לדיון בוועדת ההשמה יכולה להיעשות על ידי הצוות במוסד החינוכי, על ידי ועדת השילוב המוסדית, על ידי הרשות המקומית, או על ידי ההורים. ההפניה מחייבת אישור של המפקח על המסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד, להוציא מקרים שבהם הילד לא למד במסגרת חינוכית.

הפנייתו של תלמיד לוועדת השמה היא חלק מתהליך ממושך. תהליך זה כולל ניסיונות שונים מצד בית-הספר לתת מענה הולם לצרכיו הייחודיים של ילדכם, בשיתוף הפעולה שלכם. לאור זאת, ידועים לכם הן הקשיים שילדכם מגלה והן שלבי הטיפול ודרכי ההתמודדות עם הבעיה, ובמקביל הצוות החינוכי מכיר את הדרכים שבהן ניסיתם אתם לעזור לילדכם.

אם אתם הורים לילד בגיל חינוך חובה הלומד בחינוך הרגיל, חשוב שתדעו כי הפניית ילדכם לוועדת ההשמה תיעשה רק לאחר שיתקיים דיון בעניינו בוועדת השילוב, אלא אם כן תוותרו על זכות זו.

אם החליט המוסד החינוכי - לאחר שמיצה את אפשרויות העזרה לילדכם - להפנותו לדיון בוועדת השמה, או אם החלטתם אתם על כך, תזומנו אתם וילדכם לשיחה עם מנהל בית-הספר (או עם הגננת) ועם אנשי צוות נוספים. במעמד זה תוצגנה לפניכם הסיבות להחלטה להפנות את ילדכם לוועדת ההשמה, ויימסר לידיכם שאלון הפניה לוועדת השמה שמולא על ידי המחנך/ת או הגננת, ושנחתם על ידי המנהל ועל ידי המפקח על המוסד החינוכי. בשאלון יתוארו תפקודו הלימודי, החברתי וההתנהגותי של ילדכם וכן הפעולות השונות שנקט המוסד החינוכי כדי לבוא לעזרתו, ומידת התקדמותו בעקבות הפעולות הללו.

על שאלון זה תתבקשו לחתום. חתימתכם אינה מהווה הסכמה לתוכנו של השאלון, אלא אישור שלכם שהובא לידיעתכם כי ילדכם הופנה לוועדת ההשמה. חשוב שתקפידו לקבל עותק משאלון זה לידכם כדי שתוכלו להיערך לקראת הדיון בוועדה.

 

הרכב ועדת ההשמה

 • חברי ועדת ההשמה ממונים על-ידי שר החינוך
 • יו"ר: מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר או נציגו
 • המפקח על החינוך המיוחד או נציגו
 • המפקח הכולל או נציגו
 • פסיכולוג חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית
 • נציג של ארגוני הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים המוכרים על ידי שר החינוך
 • רופא מומחה ברפואת ילדים מתוך רשימה ששר הבריאות קבע
 • עובד סוציאלי מתוך רשימה ששר העבודה והרווחה קבע.

הדיון בוועדת ההשמה יהיה בהרכב חוקי גם אם ישתתפו בו שלושה חברים בלבד: יו"ר הוועדה -
מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית הרלוונטית למקום מגוריו של התלמיד  - המפקח על החינוך המיוחד ופסיכולוג חינוכי.

 

מועדי העבודה של וועדת ההשמה

הפניית תלמידים לדיון בוועדת השמה נעשית לא יאוחר מחודש מרץ בכל שנה, עבור השנה העוקבת . כדי שוועדת סיום הדיונים בעניין התלמידים הוא עד 15 במאי באותה שנת לימודים. זאת למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך המופנים לראשונה לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א', שמתקיימים עד 31 במאי בכל שנה. רק החלטות של ועדות שתתקיימנה עד תאריך זה תמומשנה בשנת הלימודים העוקבת.

הפניית תלמידים לדיון בוועדת השמה מעבר לתאריך הנקוב למעלה תהיה במקרים מיוחדים האלה: תלמידים המשתחררים מאשפוז, תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות, תלמידים במצבי סיכון (בהמלצת עובד סוציאלי). קיומן של ועדות השמה למקרים אלה מחייב אישור של מנהל המחוז.

 

בקשה לדיון חוזר בוועדת ההשמה

בקשה לדיון חוזר יכולה להיעשות על-ידי הורה, רשות חינוך מקומית, ועדת שילוב מוסדית או ארגון ציבורי. הגורם המפנה ינסח את בקשתו לדיון בוועדת ההשמה בכתב ויפנה אותה אל יו"ר הוועדה במחלקת החינוך שברשות המקומית, שבה מתגורר הילד.  

 1. הורה רשאי ליזום בכל עת דיון חוזר בעניינו של ילדו, בתנאי שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בעניינו. (סעיף 10(ג), חוק החינוך המיוחד או סעיף 6 בהוראת מנכ"ל 13-1.2)
 2. מנהל בית-הספר או הגננת מחוייב, ועליו מוטלת האחריות, ליזום דיון חוזר בוועדת ההשמה בעניינו של תלמיד פעם בשלוש שנים, וכן במקרים המחייבים דיון חוזר בגין העברת תלמיד בין מסגרות חינוך, על-פי המפורט בסעיף 3(10) לחוזר מנכ"ל. הם יכולים ליזום דיון חוזר בעניינו של תלמיד גם לאחר תקופה קצרה מזו של שלוש שנים.

לצורך הדיון החוזר ידאגו המנהל או הגננת למילוי שאלון הפניה מעודכן ולביצוע הערכה פסיכולוגית מעודכנת, על-פי הנהלים המפורטים בסעיף 3(10) לחוזר מנכ"ל.

 

כיצד מערערים על החלטת ועדת ההשמה?

ערער מנומק בכתב יש להגיש ליושב ראש ועדת הערר תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה של ועדת ההשמה.

הערער יישלח למנהל המחוז שבאזור מגורי הילד ומשפחתו.

יש למלא את הפרטים הבאים 

 1. שם הילד.
 2. מספר תעודת הזהות שלו.
 3. המסגרת החינוכית שממנה הוא הופנה לוועדת ההשמה.
 4. שם היישוב שבו אתם מתגוררים.
 5. היישוב שבו לומד ילדכם.
 6. העתק הודעת ההחלטה של ועדת ההשמה כפי שנמסרה לכם.

תפקידה של ועדת הערר

 1. לקבל החלטה האם לקבל את הערר ולשנות את החלטת ועדת ההשמה.
 2. לקבל החלטה האם להחזיר את העניין לוועדת ההשמה לדיון נוסף.
 3. לקבל החלטה האם לדחות את הערר.

החלטת ועדת הערר היא סופית והודעה בכתב תשלח להורים.

 

כיצד נוהגים עד לקבלת התשובה על הערער?

כאשר מוגש ערר יישאר התלמיד במסגרת החינוכית שהוא לומד בה, ובלבד שאכן הוגש ערעור והתקבל אישור על כך מיו"ר ועדת הערר על החלטתה של ועדת ההשמה.​

כאשר מוגש ערר בשלב המעבר מגן ילדים אל בית-הספר היסודי, מבית-הספר היסודי לחטיבת הביניים ומחטיבת הביניים לחטיבה העליונה, יועבר התלמיד למסגרת

החינוכית הרגילה הממשיכה עד תום תהליך ההשמה, ובלבד שאכן הוגש ערעור והתקבל אישור על כך מיו"ר ועדת הערר על החלטתה של ועדת ההשמה.

 

כיצד פונים להשמה בלא ועדת השמה?

הורים לילד בעל צרכים מיוחדים, המבקשים את השמתו במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה, יגישו בקשה בכתב למנהל המחלקה לחינוך ברשות החינוך המקומית שבמקום מגוריהם, לא יאוחר משישים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים, חתומה בידי שני ההורים של התלמיד או אפוטרופוס. ההורים יצרפו לבקשה את החלטות ועדת אבחון של השירות לטיפול באדם עם פיגור שכלי במשרד הרווחה שאכן ילדם מתפקד ברמת פיגור שכלי למעט פיגור קל. במקרה של פיגור שכלי קל הבקשה תועבר לדיון בוועדת השמה.

במקרים של לקות אחרת ההורים יצרפו חוות דעת בכתב של אנשי מקצוע המפורטים בתקנות, המאשרת כי לילד לקות קשה המחייבת השמה במוסד לחינוך מיוחד, וכי לא ניתן לשלבו במוסד חינוך שאינו מוסד לחינוך מיוחד.​

מנהל המחלקה לחינוך יעביר את הבקשה, בצירוף חוות הדעת, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מחמישים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים, למנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות או נציגו, ולמפקח מתחום החינוך המיוחד או נציגו, שייתנו את המלצתם בכתב למנהל המחלקה לחינוך, לאשר את הבקשה או להעבירה לדיון בוועדת השמה, וזאת, לא יאוחר מארבעים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים.

מנהל המחלקה לחינוך יחליט, על סמך ההמלצות, ולא יאוחר משלושים ימים לפני המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים, לאשר את הבקשה או להעבירה לדיון בוועדת השמה, וישלח את החלטתו המנומקת להורים לא יאוחר מעשרים ימים לפני תום המועד האחרון לרישום באותה שנת לימודים.

מומלץ לעיין בסעיף 7 לחוק החינוך המיוחד ובתקנות "רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה".

 

יישום חוק חינוך מיוחד

לצפייה בחוזר מנכ"ל, משרד החינוך - לחצו כאן

שאלוני הפניה (לוועדות השמה) 

תקנות החינוך המיוחד לרישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד ללא ועדת השמה